Χειρουργικές επεμβάσεις

W

Επεμβάσεις φακού

$

Επανατοποθέτηση/Ανταλλαγή ενδοφθάλμιου φακού

W

Επεμβάσεις υαλοειδούς

W

Επεμβάσεις ωχράς

W

Διαθλαστικές επεμβάσεις

PRK

W

Εφαρμογές laser

Ενδουαλοειδικές εγχύσεις

Πρότυπες Υπηρεσίες για την Όρασή σας